facebook youtube
menu

věrnostní program VELUX

věrnostní program VELUX

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi klub

Platné ku dňu 1. 4. 2023

PREVÁDZOVATEĽ VERNOSTNÉHO PROGRAMU VELUX PROFI KLUB

Usporiadateľom je spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestského súdu Bratislava III, vložka číslo:  4901/B.

ČLENOVIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU VELUX PROFI KLUB

Členmi vernostného programu VELUX PROFI KLUB (ďalej len Programu) sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré v rámci svojej podnikateľskej činnosti, na základe zodpovedajúceho živnostenského oprávnenia, vykonávajú montáž výrobkov VELUX. Za členov Programu nie sú považovaní jednotliví zamestnanci firiem, ktoré vykonávajú montáž výrobkov VELUX, ale samotná firma zastúpená kontaktnou osobou.

PREAMBULA

Vernostný program VELUX PROFI KLUB je určený pre realizačné firmy, a je zameraný na poskytovanie nadštandardných výhod zákazníkom predajcov. Montážne firmy sa stávajú členmi Programu na základe svojej slobodnej vôle, ktorú vyjadrujú svojím podpisom na Prihláške do programu alebo iným, zákonom predpokladaným prejavom vôle.

ZBIERANIE SÚŤAŽNÝCH BODOV ZA VÝROBKY A AKTIVITY VELUX

Člen Programu získava body za:
- nákup výrobkov VELUX u predajcoch, ktorí Program poskytujú
- účasť na školení usporiadanom spoločnosťou VELUX
- účasť na technických školeniach certifikovanej skupiny VELUX Team
- prezentácia spoločnosti VELUX

SPÔSOBY ZBIERANIA SÚŤAŽNÝCH BODOV

Body za nákupy výrobkov VELUX u predajcov, ktorí poskytujú služby Programu, sú členovi po predložení vernostnej karty automaticky pripísané na jeho vernostné konto. Jedno Euro podľa platných cenníkových cien nakúpených výrobkov zodpovedá 1,1 bodom (1EUR bez DPH = 1,1 bodov). Body za ostatné aktivity VELUX budú pripísané najneskôr do 30 dní od uskutočnenia aktivity. Pravidlá pre uznanie bodov a spôsobov pripísania bodov za ostatné aktivity sú podrobnejšie popísané na www.denne-svetlo.sk v sekcii Body. Body za nákupy výrobkov VELUX u predajcoch je možné načítať od chvíle, kedy bude možnosť načítania bodov u predajcoch umožnená. Nie je možné body za nákupy načítať spätne. 

Body za ostatné aktivity budú pripisované od okamihu vydania vernostnej karty. Nie je  možné načítať body za ostatné aktivity spätne. 

Pri odstúpení od nejakého úkonu, najčastejšie zrušenie kúpnej zmluvy, za ktoré boli členovi pripísané k dobru body, alebo v prípade zneužitia karty, si spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., vyhradzuje právo stornovať zodpovedajúci počet bodov pripísaných na konto. Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., si vyhradzuje právo podmieniť načítaním bodov za nákup výrobkov predložením faktúr za nákup tovaru, faktúr vystavených koncovým zákazníkom za tovar a odpovedajúceho živnostenského oprávnenia.
Výška a pravidlá pre získanie odmien poskytnutých členom Programu sa riadi pravidlami, ktoré sú uvedené na www.denne-svetlo.sk. V rámci Programu sú vyhlasované jednorazové časovo obmedzené ponuky a akcie – kampane. Odmeny z týchto kampaní sú zasielané podľa dohody poštou, alebo odovzdané osobne členom programu, ktorí na ne získali nárok. Odmeňovanie sa riadi podmienkami stanovenými k jednotlivými kampaniam, o ktorých sú členovia Programu informovaní.

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. si ďalej vyhradzuje právo obmedziť udeľovanie bodov, napr. pri mimoriadnych akciách, alebo pozmeniť výšku odmien pre ďalší kalendárny rok resp. ročník Programu.

VERNOSTNÁ KARTA VELUX

Vernostnú kartu je možné získať:
vyplnením a odoslaním prihlášky on-line na www.denne-svetlo.sk. Na základe splnenia týchto podmienok bude členovi Programu najneskôr do jedného mesiaca poslaná na uvedenú adresu vernostná karta VELUX s časovo neobmedzenou platnosťou, s ktorou môže ihneď začať zbierať body na zákaznícke konto. Za každé 1 € bez DPH ceny daného tovaru podľa platného cenníku obdrží u predajcu VELUX poskytujúcich službu Programu 1,1 bodu.

V prípade straty karty môže člen požiadať o vydanie novej karty, a to zaslaním e-mailu na info@denne-svetlo.sk alebo vyplnením a odoslaním formuláru v sekcii Kontakt na www.denne-svetlo.sk. Vydaním novej karty automaticky zaniká platnosť stratenej karty.

UZÁVIERKY A VYHODNOTENIE VERNOSTNÝCH KONT

Vernostný program VELUX PROFI KLUB je vyhlasovaný po jednotlivých ročníkoch zodpovedajúcich kalendárnemu roku. Nazbierané body sa presúvajú do ďalšieho ročníku po dobu 1 roku od ich vzniku. O aktuálnej výške nazbieraných bodov, vyčerpaných bodov aj zostatkových bodov k vyčerpaniu sa členovia môžu informovať na www.denne-svetlo.sk po prihlásení k svojmu účtu, prípadne môžu o informácie o aktuálnom stave bodov požiadať telefonicky alebo e-mailom. Nevyčerpané body môžu uplatniť pri výbere odmien kedykoľvek v priebehu roku. Zmeny v pravidlách programu sú oznámené  so začiatkom nového ročníku.

Objednávať je možné:
po prihlásení k svojmu kontu v sekcii Odmeny na www.denne-svetlo.sk

DôVODY PRE ZÁNIK ČLENSTVA V PROGRAME VELUX PROFI KLUB

- člen Programu nerealizoval počas 2 rokov žiadnu transakciu;
- člen Programu poskytol nesprávne údaje v prihláške;
- ukončenie na žiadosť člena Programu.

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 vás ako správcu osobných údajov, v súladu s čl. 13 Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len „Nariadení“, informuje, že spracováva ako správca vaše osobné údaje, ktoré boli získané od vás ako subjektu údajov, tj. boli vami poskytnuté. 

Podľa všeobecných nariadení o ochrane údajov je možné spracovávať osobné údaje, iba pokiaľ sa jedná o zákonné spracovanie. Za zákonné spracovanie je mimo iné možné považovať spracovanie pokiaľ subjekt údajov udelil súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre jeden či viac konkrétnych účelov.

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611 vás informuje, že na základe vášho súhlasu spracováva vaše osobné údaje. V tejto súvislosti vám oznamujeme:

 1. Kontaktne údaje na správcu: VELUX SLOVENSKO spol. s r.o., so sídlom Galvaniho 17/A, Bratislava 821 04, IČO: 31 348 611, Tel: 02/33 000 555, E-mail: suhlas@velux.sk 
 2. Kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov: Správca nemá povinnosť ustanoviť poverenca pre ochranu osobných údajov
 3. Účely spracovania: Osobné údaje sú spracovávané za účelom marketingu, priameho marketingu, ponúkania jej výrobkov, služieb, marketingových akcií a tiež na účely analýz zákazníckeho správania, a to pre účely zasielania ponúk vychádzajúcich z takejto analýzy, vrátane pozvánok na kurzy a školenia, aktuálnych informácií o novinkách, informácií o aktivitách na podporu predaja, a ďalej za účelom propagácie na našich internetových stránok velux.sk
 4. Oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na článku. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie: Na spracovanie osobných údajov nedochádza podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia
 5. Prípadný príjemci osobných údajov:
 • VELUX A/S, so sídlom 2970 Horsholm, Aadalsvej 99, Dánske kráľovstvo
 • VELUX Česká republika, s.r.o., Sokolova 654/1d, Brno, Horní Heršpice, 619 00, IČ: 00532592, Česká republika
 • DEICOM VISION s.r.o., se sídlem Blatec, č.p. 118, 783 75, IČ: 05691290, Česká republika
 1. Prípadný úmysel správcu odovzdať osobné údaje do tretej krajiny: Správca môže prenášať osobné údaje do Dánskeho kráľovstva, a to spoločnosti VELUX A / S, ktorá je jediným spoločníkom správcu. Dôvodom prenosu osobných údajov je situácia, keď niektoré činnosti, pre ktoré je udelený súhlas budú vykonávať centrálne materskou spoločnosťou VELUX A / S alebo kontrola činnosti správcu zo strany VELUX A / S. Ďalej Správca môže prenášať osobné údaje do České republiky, a to spoločnosti VELUX Česká republika, s.r.o., ktorá je sesterskou spoločnosťou správcu. Dôvodom odovzdania je fakt, že správca a VELUX Česká republika, s.r.o. majú spoločný manažment a niektoré ďalšie oddelenia. Ďalej Správca môže odovzdávať osobné údaje spoločnosti DEICOM VISION s.r.o., ktorá technicky zaisťuje prevádzku partnerského programu VELUX Profi klub.
 2. Doba, po ktorú budú osobné údaje uložené: 7 rokov
 3. Subjekt údajov má právo na informácie o spracovaných osobných údajov,
 4. Právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú,
 5. Právo na odstránenie ("právo byť zabudnutý"), ak už osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované, dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre spracovanie; subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenie a neexistujú žiadne prevažujúcou oprávnené dôvody pre spracovanie alebo subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenie; osobné údaje boli spracované nezákonne; osobné údaje sa musia vymazať na splnenie právnej povinnosti ustanovené v práve Únie alebo členského štátu, ktoré sa na správcu vzťahuje, osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenie.
 6. Právo na obmedzené spracovanie
 7. Právo na prenosnosť údajov
 8. Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenie vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.
 9. Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie.
 10. Právo odvolať súhlas: V prípade, že je spracovanie osobných údajov vykonávané na základe súhlasu udeleného subjektom údajov podľa článku. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia, je subjekt údajov oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Súhlas možno odvolať písomným vyhlásením doručeným na adresu správcu alebo zaslaním e-mailu na adresu suhlas@velux.sk (predmet e-mailu "Odvolanie súhlasu")
 11. Právo sťažovať u dozorného orgánu: dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
 12. Subjekt údajov nie je povinný osobné údaje poskytnúť. Ak nebudú údaje poskytnuté, nebudú subjektu údajov zasielané informácie o produktoch, službách a marketingových akciách VELUX.

K automatizovanému rozhodovaniu, v rátane profilovania, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nariadenia nedochádza.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Neprevzaté výhry, odmeny či výhry a odmeny členov, ktorí nereagujú na výzvu k osobnému prevzatiu výhier a odmien, prepadajú Prevádzkovateľovi. O akýchkoľvek reklamáciách či námietkach rozhoduje s konečnou platnosťou Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez náhrady celú akciu skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, pričom nové pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť zverejnením na www.denne-svetlo.sk. Pre prípad akýchkoľvek nejasností alebo sporov týkajúcich sa podmienok súťaže si spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. vyhradzuje právo previesť záväzný výklad podmienok súťaže.

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi Klub sú platné od 1. 4. 2023.

 

Všeobecné pravidlá vernostného programu VELUX Profi klub    |    Právne dojednania   |    Cookies   |    GDPR   |    Kontakt

© 2024 Denné svetlo | Profi KLUB